چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
سال همدلی تصویر دوم عشایر1 عشایر2
**از امام رضـا(ع) دربـاره بهتـريـن بنـدگـان سـوال شـد. فـرمـود: آنان كه هر گاه نيكـى كنند خـوشحال شوند, و هرگاه بدى كنند آمرزش خـواهند, و هر گاه عطا شـوند شكر گزارند و هر گاه بلا بينند صبر كنند, وهر گاه خشم كنند در گذرند. **امام رضا (ع):به خداوند خوشبين باش, زيرا هر كه به خدا خوشبين باشد, خدابا گمان خـوش او همراه است, و هر كه به رزق و روزى اندك خشنود باشد, خـداوند به كردار اندك او خشنود باشد , و هر كه به اندك از روزى حلال خشنود باشـد, بارش سبك و خانـواده اش در نعمت باشد و خـداوند او را به دنيا و دوايـش بينا سازد و او را از دنيا به سلامت به دارالسلام بهشت رساند. **امام رضا (ع):عقل شخص مسلمـان تمـام نيست, مگر ايـن كه ده خصلت را دارا بـاشـد: 1ـ از او اميد خير باشد. 2ـ از بدى او در امان باشند. 3ـ خير اندك ديگرى را بسيار شمارد. 4ـ خير بسيار خود را اندك شمارد. 5ـ هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود. 6ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود. 7ـ فقـر در راه خـدايـش از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــد. 8ـ خـوارى در راه خـدايـش از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر بـاشــد. 9ـ گمنـامـى را از پـر نـامـى خـواهـانتـر بـاشـد. 10ـ سپس فـرمـود: دهمى چيست و چيست دهمى ؟ به او گفته شـد: چيست؟ فـرمـود: احـدى را ننگـرد جز ايـن كه بگـويـد او از مـن بهتـر و پـرهيز كـارتـــر است.**
منو اصلی
بازدید
بازدید این صفحه: 8445
بازدید امروز: 438
کل بازدید: 1903034
بازدید کنندگان آنلاین: 20
مزايده

 
  عنوان مزایده :آگهي مزايده عمومي
  آگهي در محدوده :استاني
  منتشر کننده :تداركات ونقليه امور عشاير استان ايلام
  بها سند :
  طبقه بندی :عادي
  عنوان روزنامه :دوهفته نامه نداي ايلام
  تاريخ انتشار :22/12/1385
  آخرين مهلت :7/1/1386
  شماره صفحه روزنامه :7
  متن آگهي :به استناد مجوز شماره ٢٢٥٣٢/٢٠٠/ع مورخه ٢٣/١١/٨٥ رياست محترم سازمان امور عشاير ايران در اجراي موافقت نامه شماره ٤٧٠٦/١٢٠ مورخه ٦/١٢/٨٥ سازمان امور اقتصادي ودارايي استان ايلام اين مديريت در نظر دارد تعداد ١٢ دستگاه از خودروها و وسايل مستعمل وقطعات يدكي خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند متقاضيان مي توانند جهت بازديد در وقت اداري از ساعت ٨ صبح روز سه شنبه ٢٢/١٢/٨٥ لغايت ساعت ١٤ روز سه شنبه ٧/١/٨٦ به آدرس ايلام -بلوار دانشجو -انبار و نقليه امور عشاير استان مراجعه نمايند. شرايط لازم : ١- متقاضيان بايد تقاضاي كتبي خود را با ذكر نوع وسيله نقليه درخواستي وشماره كد آن با ١٠ درصد مبلغ پيشنهادي خود را بصورت چك تضميني در پاكت دربسته قرار داده و تحويل دبيرخانه امور عشايري استان نمايند. ٢- به پيشنهادهاي فاقد سپرده - مخدوش و يا مشروط ويا بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ٣- هزينه درج آگهي بعده برنده گان مزايده مي باشد. ٤- سپرده نفر اول تا سوم ضبط و در صورت انصراف نفر اول به نفر دوم و بترتيب سوم واگذار مي شود.چنانچه هريك از برندگان مزايده به هر علت از انجام معامله عدول ورزد سپرده آنها به نفع دولت ضبط خواهد شد. ٥- متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به تداركات وپشتيباني اداره امور عشاير استان مراجعه نمايند. ٦- كليه پاكتها در تاريخ ١٥/١/٨٦ با حضور اعضاء كميسيون مزايده بازگشايي و برندگان مزايده اعلام خواهند شد. ٧- اين مديريت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. ٨- هزينه حمل ونقل وسايل مور بحث بعهده برندگان مزايده مي باشد. ٩-هرگونه نقص فني يا شماره گذاري بعهده برندگان مزايده مي باشد. كريمي مدير كل امور عشاير استان ايلام

<< بازگشت به ليست مناقصات
آدرس سایت WWW.ashayer-ilam.ir کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت به عشایر ایلام تعلق دارد